Új tornatermek építése

Spät Judit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Spät Judit

Delivered

Tisztelt Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Összesen hány legalább részben magyar állami finanszírozással megvalósuló új tornaterem épült és került átadásra 2010 és 2017 között? Kérem, az adtaokat éves bontásban adják meg.
Összesen mennyibe kerültek ezek az tornatermek? Az tornatermek építésének teljes költségéből (tervezés, engedélyezés, építés összesen) mennyit finanszírozott a központi költségvetés, mennyit európai uniós pályázatok és mennyit önkormányzatok?
Az új tornatermek közül hány tartozik állami és hány egyházi iskolához?

Jelenleg hány új tornaterem épül (tervezés alatt áll vagy folyamatban van azt építkezés) állami, és hány egyházi iskola részére?
Az állami iskolák részére jelenleg épülő tornatermeket összesen mekkora összeggel finanszírozza a magyar állam (központi költségvetés vagy önkormányzatok) és mekkora összeget fordítanak rá európai uniós pályázati támogatásból?
Az egyházi iskolák részére jelenleg épülő tornatermeket összesen mekkora összeggel finanszírozza a magyar állam (központi költségvetés vagy önkormányzatok) és mekkora összeget fordítanak rá európai uniós pályázati támogatásból?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Spät Judit

Hivatkozása ide

Feladó: Bmsk Info
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Tisztelt Spät Judit!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései szerint a BMSK Zrt. a közérdekű adat igényélésben megfogalmazott tárgyakban nem minősül adatkezelőnek, a BMSK Zrt. egy tornateremnek sem építtetője.

A 3. § 5. pontja szerint: „közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;”
A 3. § 9. pontja szerint: „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;”.

Üdvözlettel:

Dr. Medvigy Mihály
vezérigazgató
BMSK Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Medvigy Mihály
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Tisztelt Cím!

 

Alulírott Dr. Medvigy Mihály vezérigazgató, mint a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. („Társaság”)
képviselője, a 2017. augusztus hó 04. napján a KiMitTud weboldalon hozzánk
eljuttatott, közérdekű - adatigénylésével összefüggésben, figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezéseire is, az alábbiakról kívánom
tájékoztatni:

 

A Társaság a közérdekű - adatigénylést elutasítja.

 

Ennek indoka, hogy a kérelemben foglalt közérdekű adatok vonatkozásában
nem a Társaság minősül adatkezelőnek, hanem a Nemzeti Sportközpontok, mint
építtető ([1]http://mnsk.hu/kapcsolat/), ezért a Társaság közérdekű
adatigénylésben foglaltaknak nem tud eleget tenni.

 

A jelen elutasítás elleni jogorvoslatot az Info. tv. 31.§-a biztosítja.

 

Kérem a jelen tájékoztatásban foglaltak szíves tudomásulvételét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Medvigy Mihály

vezérigazgató

 

 

 

Ez az e-mail üzenet, a fenti címzetteknek szánt, üzleti titoktartás alá
eső bizalmas információkat tartalmaz. Téves kézbesítés esetén kérjük,
értesítsen a fent megjelölt telefon, fax számokon, vagy e-mail címen. A
tévesen kézbesített e-mail üzenet visszaküldéséről címünkre, majd ezek
törléséről, kérjük azonnal intézkedni szíveskedjen.

References

Visible links
1. http://mnsk.hu/kapcsolat/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Spät Judit:
Csak a(z) Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei