Utólagos kötelezettségvállalások

Kovács Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylést elutasította a(z) Semmelweis Egyetem.

Feladó: Kovács Ádám

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Semmelweis Egyetem által 2012 és 2015 kötött utólagosan tett kötelezettségvállalások (olyan kötelezettségvállalások, amik az egyetem általi teljesítés után lettek megtéve vagy írásba foglalva) esetén
a szerződő partner nevét
a kötelezettségvállalás tárgyát és ellenértékét
az egyetem részéről a kötelezettségvállalás aláíróinak, ellenjegyzőinek, kancellári egyetértés gyakorlójának nevét, beosztását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 18.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

13758-5/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

13758-8/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az utólagos kötelezettségvállalások tárgyában érkezett közérdekű
adatmegismerési igényére vonatkozóan az alábbi választ adom.
 
A Semmelweis Egyetem évente jelentős számú kötelezettséget vállal, melyek
minden esetben nyilvántartásra kerülnek, és utólagosan visszakereshetők.
 
Az "utólagos kötelezettségvállalás" fogalma azonban nem határozható meg
egyértelműen, erre vonatkozóan ugyanis nincs jogszabályi értelmező
rendelkezés, így az Ön által megadott definíció alapján nem áll módunkban
a kérést értelmezni, továbbá amennyiben az Ön által adott értelmezés
alapján vizsgálnánk az igényt, abban az esetben sem tudnánk az igényt
teljesíteni, tekintettel arra, hogy az Egyetem nem rendelkezik olyan
nyilvántartással, amely az Ön definíciója szerinti, "utólagos"
kövezettségvállalásokat tartalmazza.
(Az Egyetem minden jogszabályok által előírt nyilvántartási
kötelezettségének eleget tesz, az "utólagos" kötelezettségvállalásokról
történő nyilvántartás vezetésére jogszabályi kötelezettsége azonban
nincs.)
 
Az elmúlt három év valamennyi kötelezettségvállalásának áttekintése és
annak feltárása, hogy volt-e közöttük olyan, mely esetében - az Ön
igénylésében foglalt értelmezéssel összhangban -  az Egyetem utólagosan, a
teljesítést követően vállalt kötelezettséget, olyan mértékű idő- és
emberi-erőforrás ráfordítással járna, amely nem lenne elvárható az Egyetem
részéről.
 
A fentiek alapján tehát az adatigénylésnek nem áll módomban eleget tenni,
figyelemmel arra, hogy az Egyetem kizárólag abban a körben tud adatot
szolgáltatni, amelyben az adatok rendelkezésére állnak.
 
Ezen álláspontomat megerősítendő kívánok hivatkozni a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság 2012. április 27 napján kelt
állásfoglalására, mely szerint:
 
"Tekintettel arra, hogy az adat megismerésére vonatkozó igény teljesítése
az adat meglétét feltételezi, az adatkezelő nem köteles az igény
teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat, a
megismerhetőséget kizárólag a kezelésében lévő adatok tekintetében kell a
törvény szabályai szerint biztosítania.
 
A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (a továbbiakban: PSI irányelv)
(2003. november 17) iránymutatást ad a közfeladatot ellátó szervek
adatszolgáltatására. E szerint a közérdekű adat definíciójából az
következik, hogy a közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az
adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani.
Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért
adatot nem állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére
nem kötelezhető. Ha az adatigénylésben megjelölt szempontok szerinti
adatgyűjtés nagyobb munkaráfordítást, költséget igényel, mely egyszerű
matematikai vagy informatikai műveleteken túlmutat, akkor annak
elvégzésére a közfeladatot ellátó szervnek nincs jogszabályi
kötelezettsége (de külön díjazás ellenében, nem közérdekű adatigénylés
teljesítéseként, hanem szolgáltatásként elvégezheti). Azonban azokban az
esetekben, amikor ez nem jelent aránytalan erőfeszítést, elvárható a
közfeladatot ellátó szervtől, hogy a kért adatgyűjtést, adatfeldolgozást
végezze el."
 
A NAIH ezen állásfoglalásából is kiolvasható, hogy a közérdekű
adatigénylés tehát nem lehet parttalan jogintézmény és nem okozhat a
közfeladatot ellátó szerv részére aránytalan erőfeszítést.
 
Fokozattan felhívom a figyelmet, hogy az Egyetem elkötelezett az átlátható
és ellenőrizhető működés mellett és minden esetben - amennyiben annak
jogszabályi feltételei fennállnak - teljesíteni igyekszik a közérdekű
adatigényléseket, így jelen esetben sem az adat visszatartása miatt nem
áll módomban a kért adatokat kiadni, hanem azért, mert egyrészt a kérés -
akár pontosítás ellenére sem - értelmezhető egyértelműen, másrészt pedig
az Ön által adott definíció mentén elvégzett adatgyűjtés az Egyetem
alapfeladatainak ellátása mellett ez olyan jelentős plusz feladatot
eredményezne, amely szélsőséges esetben a folyamatos feladatellátásban is
fennakadást okozhatna.
 
Mindezek alapján kérem, hogy tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjen.
 
Tájékoztatom, hogy az Infotv. rendelkezései alapján az adatigénylés
elutasítása esetén az adatigénylő a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet vagy bírósághoz
fordulhat.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató
 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ádám:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Hallgató Szenátorok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

A szenátus határozatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Virág Szabolcs által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei