Városliget: zöldfelületi és beépítettségi adatok változása -Városliget Építési Szabályzat 2018

Bodnár Zsuzsa küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. részére

Az igénylést elutasította a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt..

Feladó: Bodnár Zsuzsa

Delivered

Tisztelt Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy küldjék meg számomra, hogy hány százalék volt a zöldfelület a „városligeti park” (Z-VI övezet), valamint a városligeti ingatlan (korábbi 29732/11) területén a bontási munkálatokat megelőzően, valamint mekkora lesz a zöldfelületi arány a Liget Projekt megvalósulásakor („városligeti park” (Z-VI övezet), városligeti ingatlan (korábbi 29732/11))?
- A „városligeti park” (Z-VI övezet) területére vonatkozóan kérem, hogy küldjék meg az alábbi adatokat:
· terület (m2)
· zöldfelület a bontási munkálatokat megelőzően (m2) (ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület)
· tervezett zöldfelület (m2) (ebből mennyi a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület)
· jelenlegi vízfelület (m2)
· beépítettség a bontási munkálatokat megelőzően (m2)
· tervezett beépítettség (m2)
· zöldfelületi arány a bontási munkálatokat megelőzően (%) (ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya)
· tervezett zöldfelületi arány (%) (ebből mennyi lesz a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya)
· beépítettség a bontási munkálatokat megelőzően (%)
· tervezett beépítettség (%)
Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy az Ötvenhatosok tere területe számításaikban szerepel-e a városligeti park (Z-VI övezet) részeként?
- A városligeti ingatlan (korábbi 29732/1) területére vonatkozóan pedig az alábbi adatokat:
· terület (m2)
· zöldfelület a bontási munkálatokat megelőzően (m2) (ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület)
· tervezett zöldfelület (m2) (ebből mennyi a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület)
· jelenlegi vízfelület (m2)
· beépítettség a bontási munkálatokat megelőzően (m2)
· tervezett beépítettség (m2)
· zöldfelületi arány a bontási munkálatokat megelőzően (%) (ebből mennyi volt a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya)
· tervezett zöldfelületi arány (%) (ebből mennyi lesz a teljes értékű és mennyi a nem teljes értékű zöldfelület aránya)
· beépítettség a bontási munkálatokat megelőzően (%)
· tervezett beépítettség (%)
A nem teljes értékű zöldfelületi (zöldtetők) adatokat (m2) kérem, hogy részletezzék az alábbiak szerint:
- termőföld 21 - 41 cm termőréteg, - 41 - 80 cm termőréteg, - 81 cm termőréteg felett
A zöldfelületi növekmény mekkora része származik a nem teljes értékű zöldfelület növekedéséből, a teljes értékű zöldfelület növekedéséből, illetve a vízfelület növekedéséből?
Kérem, hogy ne a 2016-os adatokat küldjék meg számomra, hanem a 2018. májusi VÉSZ módosítással bekövetkező állapotot, a projekt aktuális terveinek ismeretében.
Kérem, hogy küldjék meg számomra az új, valamint a megmaradó épületek nettó és bruttó alapterületeinek, valamint nettó szintterületeinek adatait (m2), továbbá a tervezett szintszámokat:
- Új Nemzeti Galéria
- Néprajzi Múzeum
- Magyar Zene Háza
- Magyar Innováció Háza
- Városligeti Színház
- Olof Palme Ház (Millennium Háza)
- Pavilonok
- Kereskedelmi egységek
- Vendéglátó egységek (megnevezéssel, darabszámmal, külön-külön a méretek)
- Illemhelyek (darabszámmal, külön-külön a méretek)
- mélygarázsok

- Vajdahunyad vára
- Széchenyi fürdő
- Műjégpálya épület
Kérem, hogy küldjék meg számomra az elbontandó vagy már elbontott épületek nettó és bruttó alapterületeinek, valamint nettó szintterületeinek adatait (m2):
- Közlekedési Múzeum
- Petőfi Csarnok
- BNV épületek
- Parkfenntartási épület
- Sörsátor
- Főkert épület
- Pavilonsor
(Amennyiben kihagytam a két felsorolásból épületeket, azok adatait is feltétlenül küldjék meg válaszukban.)
Amennyiben valamelyik adattal nem rendelkeznek, kérem, hogy jelezzék válaszukban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 5.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük megkeresését!

Levelét fogadtuk, munkatársunk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Addig is látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a Liget Budapest
projektet érintő aktuális információkról.

 

Városliget Zrt.

1386 Budapest, Pf.: 910

E-mail: [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Office

Tisztelt Bodnár Zsuzsa!

 

Hivatkozással az Ön által 2018. június 4. napján a „városligeti park”
zöldfelületi mutatói tárgyában elektronikus úton a Városliget
Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (a továbbiakban:
„Városliget Zrt.”, vagy „Társaság”) benyújtott, az információs
önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Infotv.”) 28. § (1) bekezdése alapján történt közérdekű adatigénylésére a
Társaság – az Infotv.- ben  megállapított határidőn belül - az alábbiakról
tájékoztatja.

 

Az Ön által kért adatok összegyűjtése a rendelkezésre álló dokumentumokból
olyan jelentős munkaerő ráfordítást igényel, amely Társaságunk álláspontja
szerint megalapozza az Infotv. alább hivatkozott rendelkezéseinek
alkalmazását.

A munkaerő ráfordítást a költségtérítésben mutatjuk ki.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése rögzíti:

„……. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés
teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig
terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az
igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

 

Az Infotv.  29. § (5) bekezdése alapján a tájékoztatást az igény
beérkezését követő 15 napon belül kell megadni.

/”Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum
vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés
mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem
igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.”/

 

A fenti jogszabályi rendelkezésre figyelemmel tájékoztatom továbbá, hogy:
„Az Infotv. 29. § (5) bekezdése alapján a költségtérítés mértékének
meghatározása során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,   
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő
kézbesítésének költsége, valamint   
c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költsége.”

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével a
Városliget Zrt. az alábbi táblázatban foglalja össze a 29. § (5) bekezdés
c) pontja szerinti, általa megállapított költségtérítés mértékét, valamint
az annak megállapítása során figyelembe vett szempontokat:

 

 

no.: Tevékenység beosztás fő óra óradíj költség
(össz) (ft/óra) (ft)
1. mail fogadása, titkársági 1 1 1500 1500
feldolgozás, értesítések munkatárs
küldése
2. adatigénylés elemzése, a titkárságvezető 1 1 3200 3200
feladatok kiosztása
3. igényelt adatok átadása szakterületi 2 12 4100 49 200
munkatárs
4. másolat készítése (belső titkársági 1 2 1500 3000
használatra) munkatárs
5. a másolaton a meg nem szakterületi 2 4 4100 16 400
ismerhető adatok munkatárs
anonimizálása
6. az anonimizált másolat titkársági 2 6 1500 9000
szkennelése, mentése munkatárs
7. összesítés, rendszerezés szakterületi 1 4 4100 16 400
- egyeztetések (szükség munkatárs
szerint)
8. a válaszlevél szakterületi 1 1 4100 4100
megfogalmazása munkatárs
9. vezetői jóváhagyás szakterületi 1 1 4400 4400
vezető
10. jogi szakvélemény, jogász munkatárs 1 2 3500 7000
jóváhagyás
11. előkészítés vezetői titkárságvezető 1 1 3200 3200
jováhagyásra
12. vezetői jóváhagyás vezérigazgató 1 1 4400 4400
13. nyilvántartás vezetése, titkárságvezető 1 1 3200 3200
aktualizálása
14. kiküldés, archiválás titkársági 1 2 1500 3000
munkatárs

 

Összesítő táblázat
ÖSSZES MUNKAIDŐ RÁFORDÍTÁS (óra) 39
NÉGY ÓRÁT MEGHALADÓ MUNKAIDŐ RÁFORDÍTÁS (óra) 26
ÖSSZES SZEMÉLYI RÁFORDÍTÁS ÉRTÉKE (forint) 128 000

 

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdése értelmében:

„Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét
követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e.
A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz
való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét
fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább
15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.”

Kérem Önt, hogy a fenti előírások alapján jelen tájékoztató kézbesítésétől
számított 30 napon belül nyilatkozzék arról, hogy az igénylését
fenntartja-e.

Kérem továbbá, hogy amennyiben az igényét fenntartja, a 128.800,-Ft., azaz
százhuszonnyolcezer-nyolcszáz forint költségtérítést az igényének
fenntartásának tárgyában írt értesítésének elküldését követő naptól
számított 15 napon belül, banki átutalás útján szíveskedjék megfizetni a
Városliget Zrt. Gránit Bank Zrt: 12100011-10239269 számú bankszámlájára.

Az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a
Városliget Zrt. a fentiekben meghatározott mértékű költségtérítés
megfizetését követő 15 napon belül teljesíti az adatigénylést az Ön
részére.  

/” Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,
amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott
összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.”/

Ön az alábbi ingatlanok tekintetében is kért adatokat:
-          Vajdahunyad vára
-          Széchenyi fürdő
-          Műjégpálya épület

 

 

Ezek az épületek nem állnak a Városliget Zrt. vagyonkezelésében, ebből
következően ezekről az épületekről nem áll módunkban adatokat közölni.

Jogorvoslati jogról szóló tájékoztató:

Az Infotv. 52. § (1) – (1a) bekezdései alapján Ön a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság (székhelye: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).) vizsgálatot kezdeményezhet, a
költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy
éven belül.

 

Az Infotv. 31. § (1) és (3) bekezdése alapján az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat. A pert a költségtérítés megfizetésére
vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell
megindítani a Városliget Zrt. ellen.

A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055
Budapest, Markó utca 25.).

Ha az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege
miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1)
bekezdés b) pontja („megalapozatlan bejelentés”) szerinti lezárásáról
szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét
követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre
álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A perben illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055
Budapest, Markó utca 25.).

 

 

Tisztelettel,

 

 

VÁROSLIGET ZRT.

1386 Budapest, Pf.:910

E-mail: [email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bodnár Zsuzsa:
Csak a(z) Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei