Véleménynyilvánítási lehetőségek

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1, a 442/2012. (X.31.) TKLB határozat meghozatalát követően mikor és hol nyilvánították ki a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak? Milyen észrevételek érkeztek ezzel a közzététellel kapcsolatban? Kérem az összegyűjtött észrevételekre vonatkozó dokumentációt.

2, a 49/2013. (III.6.) TKLB. számú határozatában államigazgatási véleményezésre bocsájtott tervdokumentációhoz kapcsolódóan a véleményezési eljárás befejezése után, mikor és hol kerültek közzétételre a beérkezett, de el nem fogadott vélemények és azok indoklásai? Milyen módon gyűjtötték az érintettek észrevételeit? Milyen észrevételek érkeztek? Kérem az összegyűjtött észrevételekre vonatkozó dokumentációt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. december 6.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatigénylésemhez kapcsolódóan válaszoltak erre a kérdésre.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/arve...
Mindkét kérdésemre nem leges választ kaptam. Nem történtek meg a jogszabályban meghatározott közzétételek, értelmezésem szerint.

Link to this

Kocsis Csaba hozzászólt ()

http://kimittud.atlatszo.hu/request/arve...
"....
A Budapest, XIII. kerület Bessenyei utca – Pannónia utca – Tutaj utca –
Hegedűs Gyula utca által határolt területre elfogadott Kerületi
Szabályozási Terv (KSZT) készítésével, véleményezési eljárásával
kapcsolatos e-mailes megkeresésére az alábbiakban válaszolok.

1. A honlapon 2013. április 9-én megjelentetett lakossági tájékoztatót,
mely 2013. szeptember 9-ig volt megtekinthető a honlapon, a Főépítészi
Iroda 2013. november 19-én megküldte Önnek digitálisan. A felhívásra az
észrevételeket e-mailen lehetett megküldeni. Ismételten tájékoztatjuk,
hogy a felhívásra nem érkezett lakossági észrevétel.

2. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a tárgyi KSZT
véleményezési eljárását az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatályos
szabályai szerint folytattuk le. A véleményezési eljárás menetét az Étv.
9. §-ában foglaltak határozták meg.

Az Étv. 9. § (2) bekezdés szerint előzetes államigazgatási véleményezésre
megkerestük 2012 decemberében az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben
meghatározott államigazgatási szerveket, ezeken kívül Budapest Főváros
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályát, a Levegő Munkacsoportot,
a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.-t, a Fővárosi Vízműveket, a Fővárosi
Csatornázási Műveket, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIII.
kerületi Tagszervezetét és a XIII. kerületi építési hatóságot. A
megkeresett államigazgatási szervek előzetes tájékoztatást adtak a saját
hatáskörükbe tartozó adatokról, és nyilatkoztak, hogy részt kívánnak-e
venni a továbbiakban is a véleményezési eljárásban.

Az előzetes vélemények alapján a tervező (Marthi Zsuzsa, Porta Terv
Városrendezési és Építészeti Tervező Iroda Kft.) elkészítette a
városépítészeti koncepciót, amelyhez 2013. február 12-én főépítészi
konzultáció keretében szakmai javaslatokat tettek kerületi tervtanácsi
tagok. A városépítészeti koncepciót személyes konzultáción Budapest
Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami
Főépítésze is véleményezte, és támogatta. Az államigazgatási egyeztetési
anyag 2013 márciusában került kiküldésre az Étv. 9. § (3) bekezdés szerint
a véleményezési eljárásban részt venni kívánó államigazgatási szerveknek
és a fentebb felsorolt szervezeteknek, melyek 22 munkanapon belül adhattak
írásos véleményt. Emellett 2013. április 9-én a honlapon közzétettünk egy
részletes, képes lakossági tájékoztatót. A felhívásra nem érkezett
lakossági észrevétel.

Az Étv. 9. § (4) bekezdés szerint a beérkezett államigazgatási vélemények
alapján az eltérő vélemények tisztázása céljából 2013. június 14-ére Arató
György főépítész egyeztető tárgyalást hívott össze a véleményezők
részvételével, ahol a tervező ismertette a vélemények alapján tett
változtatásokat, illetve válaszolt az észrevételekre. Az egyeztető
tárgyalást nem lehetett lezárni, mert maradt fenn eltérő vélemény, ezért a
tervező 2013. július 19-én ismételten egyeztetett az Állami Főépítésszel,
a konzultáción elhangzottak alapján a tervező átdolgozta a
tervdokumentációt. A második egyeztető tárgyalásra 2013. augusztus 26-án
került sor. A második egyeztető tárgyalás után nem maradt fenn
jogszabályon alapuló ellenvélemény.

A véleményezési eljárás befejezése után nem volt el nem fogadott vélemény,
a beérkezett vélemények figyelembe lettek véve.

Az Étv. 9. § (6) bekezdése alapján a rendelettervezetet 2013. szeptember
9-én közzétettük a honlapon és meghirdettük a 2013. szeptember 24-i
lakossági fórumot. A felhívást a közzétételről és a lakossági fórumról
megjelentettük a 2013. szeptember 19-én megjelent XIII. Kerületi Hírnök
újságban és a TV13 reklámújságjában is. A lakossági fórumról a TV13
tudósított. A lakossági fórum után a felvetett lakossági észrevételekre
Önkormányzatunk színes, kétoldalas tájékoztatóban válaszolt, melyet
eljuttattunk a Cézár Házban lakók postaládájába. A 2013. október 10-i
képviselő-testületi ülésen szót kapott a lakossági ellenzők szóvivője. Az
ott elhangzottak megtalálhatóak Önkormányzatunk honlapján a
képviselő-testületi jegyzőkönyvben.

Az elfogadás előtt, az Étv. 9. § (6) bekezdése szerinti véleményében az
Állami Főépítész nyilatkozott, hogy a rendelettervezettel kapcsolatban
kifogást nem emel.

Az elfogadás után az Étv. 9. § (8) bekezdés szerint a jóváhagyott
rendeletet megküldtük a véleményező államigazgatási szerveknek. Az Állami
Főépítész 2013. november 6-án kelt levelében jelezte, hogy a
vélemény-nyilvánításra jogosult szervek az Állami Főépítészi Iroda felé
nem tettek észrevételt.

Csatoltan megküldöm az egyeztetési eljárást lezáró jegyzőkönyvet és az
állami főépítész fentiekben jelzett levelét.
....
Dr. Bujdosó Sándor
a Jegyzői Iroda vezetője"

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei