Velence város jegyzője és aljegyzője részére történt kifizetések

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államkincstár részére

Az igénylést elutasította a(z) Magyar Államkincstár.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, elektronikus levélben az alábbiak megválaszolását:

A 2015, 2016, 2017, 2018. években Velence város jegyzője részére mikor, milyen jogcímen, milyen összegű kifizetéseket teljesített Velence Város Önkormányzata és Velence Város Polgármesteri Hivatala? (Mindenféle jogcímet küldjenek meg részemre, így különösen illetmény, illetménykiegészítés, adóérdekeltségi kiegészítés, jutalom, prémium, céljuttatás, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, cafetéria, napidíj, szabadságmegváltás, helyettesítési díj stb.)

A 2015, 2016, 2017, 2018. években Velence város aljegyzője részére mikor, milyen jogcímen, milyen összegű kifizetéseket teljesített Velence Város Önkormányzata és Velence Város Polgármesteri Hivatala? (Mindenféle jogcímet küldjenek meg részemre, így különösen illetmény, illetménykiegészítés, adóérdekeltségi kiegészítés, jutalom, prémium, céljuttatás, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, cafetéria, napidíj, szabadságmegváltás, helyettesítési díj stb.)

Mivel az utalások a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül, közpénzből kerülnek számfejtésre, álláspontom szerint az ügyben az Államkincstár adatgazdának minősül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 14.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Feladó: Beérkezett levél
Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Hivatkozása ide

Feladó: Külső Kapcsolatok
Magyar Államkincstár

  

KSF/38-1/2019.

Tisztelt Pál Antal Úr!

 

Közérdekű adatigénylésére vonatkozó megkeresésével kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatjuk:

 

Közérdekű adatnak minősül – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében – az
állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett adat. A Magyar Államkincstár (továbbiakban:
Kincstár) illetmény-számfejtési tevékenysége során a központosított
illetmény-számfejtési körbe tartozó intézmények részére végez számfejtést,
így ebben a körben a rendszerben található adatok tekintetében nem
tekinthető adatgazdának. Az egyes foglalkoztatottak illetménye
megállapításának joga és kötelessége a munkáltatói jogkört gyakorló
személyt illeti, vagyis az intézmény állapítja meg a juttatásokat, és ily
módon ő minősül az adat gazdájának.

 

Az, hogy az egyes intézmények milyen illetményadatokat rögzítenek a
rendszerben, nem a Kincstár működésére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett adat. Egy adott intézmény
számfejtésben megjelenő illetményadatok az érintett szerv működésére
vonatkozó, az intézmény közfeladata ellátásával összefüggésben keletkezett
adatnak minősülhetnek.

 

A Kincstár által végzett számfejtésben szereplő számadatok ugyanakkor az
érintett szerv vonatkozásában sem minősülnek közpénz felhasználásával
összefüggő közérdekű adatnak, mivel ezek alapján (vagy akár ezektől
eltérően) a tényleges utalásokat nem a Kincstár végzi, hanem jelen esetben
az adott önkormányzat polgármesteri hivatala. A Kincstárnak nincs rálátása
arra, hogy valóban a számfejtett összegek kerültek-e elutalásra, vagy az
intézmény bármilyen módosítást végzett az utalást megelőzően. Így a
Kincstár számfejtésében szereplő számadat egyrészt utalás előtti – tehát
annak rögzítésekor még nem történt pénzmozgás, ami a közpénzjelleget
létrehozná – másrészt nem szükségszerűen azonos a ténylegesen átutalt
adatokkal, így az átutalást követően sem tekinthető a ténylegesen átutalt
– és ezáltal közpénznek minősülő – összegre vonatkozó adatnak. Közérdekű
adatnak tehát a tényleges pénzmozgásra vonatkozó valós adatok
minősülhetnek, és nem a Kincstár által az intézmény részére végzett, a
pénzmozgást megelőző, attól adott esetben akár el is térő „előzetes”
számfejtés.

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Magyar Államkincstár munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kincstári kifizetések

A(z) Magyar Államkincstár részére Maróy Ákos által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei