Veszprém 14. sz szavazókör

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Veszprém 14. sz szavazókör / Botev utca 2. (Botev Általános Iskola) számlálóbizottsági jegyzőkönyvének, a szavazók jelenléti ívének a szükséges anonimizált változatát, ami segítene megérteni a

https://www.facebook.com/zoltan.kesz.3/p...

bejegyzésben leírt diszkrepanciát, ami szerint a megjelent választópolgárok száma idő előrehaladtával csökkent, amely nem tükrözi a mostani állapotot:

https://www.valasztas.hu/szavazokorok_ep...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 27.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Választási Információs Szolgálat
Nemzeti Választási Iroda


Attachment 1192 2.pdf
191K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldöm dr. Pálffy Ilona elnök asszony levelét.

Üdvözlettel:

DR. KÉKI EDINA
jogi szakreferens
Jogi Osztály
1054 Budapest, Alkotmány utca 3.
Telefon: +36 1 795 5148
E-mail: [email address]
www.valasztas.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Gericsné dr. Nagy Andrea


Attachment image001.png
7K Download


 

Tisztelt Szerb Tamás!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 28. § (1) bekezdésére hivatkozva
előterjesztett kérelmére közérdekű adat megismerése iránt az alábbi
választ adom:

 

Az Info. tv. 3. § 5. pontja szerint

„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;”.

A kért adat közérdekű adatnak – a fenti jogszabályi rendelkezés tartalmára
figyelemmel – nem tekinthető.

Az Info. tv. 3. § 6. pontja szerint

„közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó
minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét
vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 2. § (2)
bekezdése szerint „A választási szervek rendelkezésére álló adatok –
törvényben megállapított kivétellel – nyilvánosak”.

A Ve. 204. § szerint „A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási
irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető”.

A Ve. alapján csak a jegyzőkönyv nyilvános, mivel annak megtekintésére ad
lehetőséget, csak a jegyzőkönyv kerül fel a valasztas.hu oldalra. A
jegyzőkönyvön kívül a választási iratok nem nyilvánosak, azokba
betekinteni nem lehet.

Az Ön által jelzett szavazókörben 17 órakor a Helyi Választási Iroda
munkatársa tévesen rögzítette a megjelentek számát egy másik szavazókör
adata alapján. A későbbi rögzítések helyesek, a hibát a választási
informatikai rendszerben utólag helyben nem lehet javítani központi
jóváhagyás nélkül. A Helyi Választási Iroda munkatársai jelezték a téves
rögzítést a Területi Választási Iroda és a Nemzeti Választási Iroda felé
is.

Veszprémben mind az 56 szavazóköri eredményről 2 példányban jegyzőkönyv
készült, amely okiratok a szavazás lezárását követően a választási
irodában ellenőrzésre kerültek és a valós adatokat tartalmazzák.
Valamennyi jegyzőkönyv a Helyi Választási Irodában a szavazást követő 3
napon belül megtekinthető a 2013. évi XXXVI. törvény 204. § alapján. A
jegyzőkönyvek a valasztas.hu oldalon időkorlátozás nélkül megtekinthetők.

Tisztelettel:

dr. Mohos Gábor

jegyző megbízásából:

 

 

Gericsné dr. Nagy Andrea
jogtanácsos

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda
e-mail: [email address]
Telefon: +36-88/549-114
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
[1]vp_logo

 

References

Visible links
1. http://www.veszprem.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

2016 Október 2. népszavazás

A(z) Nemzeti Választási Iroda részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei