Vezető beosztású munkavállalók díjazása_HungaroControl

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Ay Zoltán Nándor, Dr.
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment image001.jpg
5K Download


Tisztelt Vágó Gábor Úr!

 

Hivatkozással elektronikus levelében előterjesztett, közérdekű adatokra
vonatkozó kérdéseire, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

1.       „hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015
szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában”

A kért adatokat megtalálja a HungaroControl Zrt. honlapján, a következő
elérhetőségeken:

[1]http://kozadat.hungarocontrol.hu/downloa...
(2016. év március hónapra vonatkozó adatok)

[2]http://kozadat.hungarocontrol.hu/downloa...
(2015. év szeptember hónapra vonatkozó adatok)

 

2.       „hány forint volt a vállalatnál a munkavállalók átlagos díjazása
2015 és mennyi volt 2016 márciusában”

A munkavállalók átlagos alapbére 2015. szeptemberében bruttó 784 051 Ft,
2016. márciusában bruttó 791 979 Ft volt.

A munkavállalói létszám a fenti két hónapban azonos volt, de a személyi
változások következtében a munkavállalói kör változott.

 

Tájékoztatjuk, hogy – amint az [3]honlapunkon is olvasható – közérdekű
adatokra vonatkozó igényeket az alábbi elérhetőségeken keresztül fogadjuk:

·         e-mailen a [4][email address] címen,

·         levélben a Compliance Osztálynak címezve, a HungaroControl Zrt.
székhelyére (H-1185 Budapest, Igló utca 33-35.) vagy levelezési címére
(H-1675 Budapest, Pf. 80.) megküldve,

·         faxon a 06-1-293-4027-es számon,

telefonon a 06-1-293-4020-as vagy 06-1-293-4033-as számon.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – 
ha  a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért 
megállapított  költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az 
információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál 
keresettel  élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő 
eredménytelen  elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 
vonatkozó határidő  lejártától számított harminc napon belül kell 
megindítani. Ha az igény  elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat 
készítéséért megállapított  költségtérítés összege miatt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 
bejelentés érdemi vizsgálatának  elutasításáról, a vizsgálat 
megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az  adatkezelő jogsérelem 
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye  megszüntetésére történő 
felszólítása eredményéről szóló értesítés  kézhezvételét követő harminc 
napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

 

   

 

Dr. AY Zoltán Nándor
Compliance osztályvezető / Head of Compliance
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934493
Web:      [5]www.hungarocontrol.hu

 

   

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei