Vezető beosztású munkavállalók díjazása_NÚSZ

Vágó Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Vágó Gábor

Tisztelt Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt
a vállalatnál az munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában.

Amennyiben ezek az adatok fent vannak a honlapjukon, az arra mutató linket is küldjék el.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. április 7.

Üdvözlettel:

Vágó Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: KommIG-Media
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Tisztelt Vágó Gábor!

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez ( továbbiakban NÚSZ Zrt.) 2016. április 7. napján érkezett kérdésére (igénylésére)az alábbi tájékoztatást adjuk.

Ön az adatigénylésében az alábbiakról kért tájékoztatást:

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hány forint volt a vezető beosztású munkavállalók díjazása 2015 szeptemberében és 2016 márciusában. Valamint azt, hogy hány forint volt a vállalatnál az munkavállalók átlagos díjazása 2015 szeptemberében és mennyi volt 2016 márciusában”
A fenti kérdésre a NÚSZ Zrt. a következő választ adja:

A NÚSZ, mint közfeladatot ellátó szerv a honlapján http://kozadat.nemzetiutdij.hu a gazdálkodási adatok alatt az Infotv.-ben írtaknak megfelelően feltünteti a közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére, és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére vonatkozó adatokat, valamint az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtájára és mértékére vonatkozó adatokat összesítve. A honlapon feltüntetésre kerül tovább a NÚSZ Zrt. munkavállalóinak létszáma is.

Az Infotv.-ben előírtaknak megfelelően a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával őrizzük a korábbi adatokat, így fenti linken elérhetőek a 2015. évre vonatkozó adatok is.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy az Ön által kért bontásban nem tartjuk nyilván az erre vonatkozó közérdekű adatainkat.

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelv alapján a közfeladatot ellátó szerv nem köteles – kizárólag az adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani. Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem kötelezhető.

Tájékoztatom, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Amennyiben a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

Üdvözlettel,
PR és Kommunikációs iroda
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Vágó Gábor:
Csak a(z) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei