Vida Ildikó szakmai önéletrajza

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Dr.
Vida Ildikó elnök asszonynak a Kttv. 184. § (1) bekezdése szerint a személyi anyag részét képező önéletrajzát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2015. február 12.-én érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 184. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül az önéletrajzot is a személyi anyag részeként kell tárolni. A Kttv. 184. § (2) szerint a személyi anyagba való betekintésre a 180. § (1) bekezdésében foglaltak jogosultak. A Kttv. 180. § (1) bekezdése szerint az államigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba - eljárásában indokolt mértékig - jogosult betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni:
a) saját adataiba a kormánytisztviselő,
b) a kormánytisztviselő felettese,
c) a minősítést végző vezető,
d) a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló,
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) munkaügyi per kapcsán az eljáró bíróság, illetve a közszolgálati panasz kapcsán a Kormánytisztviselői Döntőbizottság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
h) törvényességi ellenőrzési feladatkörében eljárva az ügyész,
i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, e törvény 2. mellékletének I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökből a kormánytisztviselő illetményének számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából,
k) a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a fővárosi, megyei kormányhivatal kormánytisztviselője feladatkörében,
l) a feladatai ellátásához szükséges mértékig adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a minisztériumokra vonatkozó adatok tekintetében, valamint az államigazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos feladatai ellátásához a személyügyi központ vezetője, valamint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított, személyügyi központnál alkalmazásban álló személy,
m) az európai támogatásokat auditáló szerv.

Tekintettel arra, hogy Ön nem szerepel a fenti felsorolásban, így a személyi anyag részét képező önéletrajzba nem jogosult betekinteni.
Tájékoztatom azonban arról, hogy dr. Vida Ildikó hozzájárult személyes adata (önéletrajza) Önnek történő megküldéséhez. Szeretném felhívni figyelmét azonban arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 4. § (1) bekezdése alapján személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint pedig személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvényi felhatalmazás alapján, meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Dr. Vida Ildikó önéletrajzát az Ön részére megismerés és nem kezelés vagy terjesztés céljára bocsátja rendelkezésre, ez nem jelenti a nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. Fentiek okán az önéletrajzot e-mailen továbbítom Önnek.

Budapest, 2015. február 27.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei