Vízmű területén használt aktív szén töltetek

Esti Kornél küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pannon-Víz Zrt részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Esti Kornél

Delivered

Tisztelt Pannon-Víz Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vízmű területén használt aktív szén tölteteket telephelyenkénti bontásban. Az adatok az alábbi formátumban megküldeni szíveskedjenek:
TELEPHELY NEVE / HASZNÁLT AKTÍV SZÉN TÖLTET TÍPUSA / HASZNÁLT TÖLTET MENNYISÉGE / UTOLSÓ TÖLTETCSERE IDŐPONTJA

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 4.

Üdvözlettel:

Esti Kornél

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szücs Mária


Attachment PANNON V z Zrt Esti Korn l k z rdek adatig nyl s v lasz 190318 Pk14052.pdf
1.4M Download View as HTML


Dr. Rákosfalvy Zoltán

                    ügyvéd

9022 Győr, Teleki L. u. 17.

Tel., Fax: /96/ 523-835, 523-836

Mobil: /30/ 9372-448

E-mail: [1][email address]

 

Esti Kornél

 

email útján:

[2]<[FOI #12424 email]>

 

Tisztelt Uram!

 

 

Aluljegyzett ügyvéd ügyfelem, a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr,
Országút utca 4. sz. alatti székhelyű cég képviseletében eljárva az
alábbiakkal fordulok Önhöz, az Ön által ügyfelem felé email útján, 2018.
március 4. napján bejelentett, közérdekű adatigénylésre irányuló kérelemre
figyelemmel:

 

Tájékoztatom Önt arról, hogy a PANNON-VÍZ Zrt. a vízmű vonatkozásában
aktív szén szűrést nem alkalmaz, erre figyelemmel aktív szén tölteteket
sem használ.

 

Mindezekre figyelemmel nincs a birtokában az Ön által kért adat, így azt
kiadni sem tudja.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdésében írtakra figyelemmel
tájékoztatom Önt arról, hogy jelen tájékoztatásra figyelemmel igényét az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 31. §-ában biztosítottak szerint perrel érvényesítheti.
A pert a jelen tájékoztatás közlésétől számított 30 napon belül lehet
megindítani a Győri Járásbíróság előtt PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati
Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr,
Országút utca 4. sz. alatti székhelyű céggel szemben.

 

A jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés az alábbi:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 31. § 

(1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2)
bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén,
valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés
összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az
adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének
megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per
kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a
törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi
Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az
adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő
a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján
bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását
kezdeményezi, egyidejűleg a peres eljárást felfüggeszti. A
titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást
felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

(7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt
ad, határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére
rendelkezésre álló határidő meghatározásával - a kért közérdekű adat
közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó
szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új
eljárásra kötelezheti.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

Győr, 2019. március 18.

 

Tisztelettel:

 

PANNON-VÍZ Zrt. képv.:

dr. Rákosfalvy Zoltán helyett dr. Szücs Mária

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #12424 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Esti Kornél:
Csak a(z) Pannon-Víz Zrt munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei