Vizsgálat eredménye

Szabó Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Atomenergia Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Péter

Tisztelt Országos Atomenergia Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló
telephelyen 2013. decemberben történt üzemzavar után
rendőrségi és hatósági vizsgálat indult.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- amennyiben a vizsgálat és a rendőrségi eljárás lezárult, azok eredményét, megállapításait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. augusztus 30.

Üdvözlettel:

Szabó Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Bauer Gabriella
Országos Atomenergia Hivatal


Attachment FKHNSZSZ.pdf
2.8M Download View as HTML

Attachment pic24958.jpg
8K Download

Attachment pic09342.gif
2K Download

Attachment pic02506.gif
2K Download


Szabó Péter
Szabó Péter <[FOI #7357 email]>

Tisztelt Szabó Péter Úr!

A 2015 decemberében benyújtott közérdekű adatigénylésére 2016. január 7-én
megküldött e-mailben (iktatószám: OAH-2016-00048-0002/2016) foglaltakhoz
képest nem áll rendelkezésünkre új adat a hatósági és rendőrségi
vizsgálatok lezárásáról.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve -
mint I. fokú hatóság - által az üzemzavarral kapcsolatban folytatott
kivizsgálás és elmarasztalás, valamint az erre vonatkozó jogorvoslati
eljárások véglegesen lezárultak. Ennek eredményeképpen a Budapest Környéki
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az RHK Kft. keresetének helyt adott és
az egészségügyi bírságot kiszabó másodfokú határozatot - az első fokú
határozatra is kiterjedően - hatályon kívül helyezte. Az ítélet jogerős.

Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztálya
közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett az üzemzavarral
kapcsolatban. A közigazgatási eljárás során megállapítást nyert, hogy a
rendkívüli esemény bekövetkezésében rendészeti ok vagy körülmény nem merült
fel, rendészeti érdek nem sérült. A vizsgálat nem tárt fel olyan tényt vagy
körülményt, ami a rendészeti, illetve fizikai védelmi rendszerek,
eljárásrendek módosítását indokolná. Az ORFK a közigazgatási hatósági
eljárást 2015. december 28-án megszüntette.

A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának rendőrségi vizsgálata
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt még folyamatban van.

Az RHFT hatósági felügyeletét a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján
2014. június 30-tól az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) vette át. A
radioaktív hulladékok kondicionálását felfüggesztő hatósági határozat
megszüntetésére, a korábbi üzemállapot visszaállítására vonatkozó
engedélykérelmet az OAH bírálta el és az OAH-2015-01255-0009/2015
iktatószámú határozatával az üzemállapot visszaállítását, a tevékenységek
végzését 2019. június 3-ig engedélyezte.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egy
közelmúltban lefolytatott engedélyezési eljárással kapcsolatban megküldte
az OAH-nak a tárgyi ügyben hozott összes határozatát, amelyeket jelen levél
mellékleteként megküldünk Önnek: (See attached file: FKHNSZSZ.pdf)

Budapest, 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:
Fichtinger Gyula
főigazgató
Tel: 36-1-4364-802
Fax: 36-1-4364-804
E-mail: [email address]
1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
web: www.haea.gov.hu
(Embedded image moved to file: pic24958.jpg)

(Embedded image (Embedded
moved to file: image moved to
pic09342.gif) file:
Nyilvántartási pic02506.gif)
szám:
ISO 9001: 503/1252
(2)-1236(2)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Péter:
Csak a(z) Országos Atomenergia Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Üzemzavar

A(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei