Vizsgálat Velence város önkormányzatánál / önkormányzati hivatalánál

Pál Antal küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Számvevőszék részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pál Antal

Delivered

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus levélben megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- 2014 és 2019 között végeztek-e / jelenleg végeznek-e bármilyen jellegű vizsgálatot Velence város önkormányzatánál / polgármesteri hivatalánál?
- Milyen eredménnyel, megállapításokkal zárult a vizsgálat?
- Határoztak-e meg a vizsgálattal kapcsolatban konkrét feladatokat, egyéb kötelezettségeket a jegyző és/vagy polgármester részére?
- Megtörtémnt-e ezen kötelezettségek teljesítése?
- Amennyiben nem, milyen további szankciók, lépések történet az Állami Számvevőszék részéről?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 14.

Üdvözlettel:

Pál Antal

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Vizsgálat Velence város önkormányzatánál /
önkormányzati hivatalánál
Érkezett: 2019.03.14 09:58:28
Érk.szám: Érk.sz.: BE-17667/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Ez egy automatikus rendszerüzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2019.03.14 10:00

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Vizsgálat Velence város önkormányzatánál /
önkormányzati hivatalánál
Date And Time of receipt: 2019.03.14 09:58:28
Receipt number: Érk.sz.: BE-17667/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

This is an automatically generated message. Please, do not reply to it.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal érkeztettük:

Tárgy:     Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Vizsgálat Velence város önkormányzatánál /
önkormányzati hivatalánál
Érkezett: 2019.03.14 10:07:54
Érk.szám: Érk.sz.: BE-17680/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

Ez egy automatikus rendszerüzenet. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

   2019.03.14 10:08

Dear Sender,

Your message has reached the State Audit Office of Hungary And has been
registered As follows:

Subject: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Vizsgálat Velence város önkormányzatánál /
önkormányzati hivatalánál
Date And Time of receipt: 2019.03.14 10:07:54
Receipt number: Érk.sz.: BE-17680/2019/1 (Kimenő mail feldolgozás hiba -
adactaMessageID: [Állami Számvevőszék request email], Oka: Adathiba a kereséskor - nem
talált egyetlen iratot sem.)

This is an automatically generated message. Please, do not reply to it.

Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Hivatkozása ide

Állami Számvevőszék

                          Iktatószám: ETIO-0493-002/2019.

 

Pál Antal Úr

részére

 

[1][FOI #12472 email]

 

Tisztelt Pál Antal Úr!

 

Kézhez vettük a 2019. március 14. napján érkezett elektronikus
megkeresését, melyben Velence Város Önkormányzatánál 2014. – 2019. közötti
időszakban lefolytatott számvevőszéki ellenőrzésekkel kapcsolatban kérte
elektronikus másolatban információk megküldését.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény) 29. § (1)
bekezdése szerint „A közérdekű adat meg-ismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.”

Az Info. törvény 30.§ (2) bekezdésének második mondata alapján „Ha a kért
adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.”

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
ÁSZ tv.) 27.§ (5) bekezdése értelmében az ellenőrzés során az ellenőrzött
szervezetről vagy annak dolgozójáról, tisztségviselőjéről megszerzett
információk a jelentés készítésén kívül – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – nem használhatók fel más célra.

 

Az ÁSZ tv. 32. § (3) bekezdése értelmében ugyanakkor az Állami
Számvevőszék jelentése nyilvános. A jelentés tartalmazza a feltárt
tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket.

 

 1. 2014 és 2019 között végeztek-e / jelenleg végeznek-e bármilyen jellegű
vizsgálatot Velence város önkormányzatánál / polgármesteri
hivatalánál? Milyen eredménnyel, megállapításokkal zárult a vizsgálat?
Határoztak-e meg a vizsgálattal kapcsolatban konkrét feladatokat,
egyéb kötelezettségeket a jegyző és/vagy polgármester részére?

Velence Város Önkormányzata vonatkozásában az Állami Számvevőszék az
önkormányzat pénzügyi-, és vagyongazdálkodásának megfelelőségét
ellenőrizte a 2011. január 01. – 2014. december 31. közötti időszak
vonatkozásában. Az ellenőrzésről készült 16023. számú jelentést és annak
sajtó-összefoglalóját az alábbi elektronikus elérhetőségeken találhatja
meg:

[2]https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...

[3]https://asz.hu/storage/files/files/sajto...

 

Az ÁSZ tv. 1.§ (4) bekezdése értelmében: „Az Állami Számvevőszék az
ellenőrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival,
tanácsaival segíti az Országgyűlést, annak bizottságait, és az ellenőrzött
szervezetek munkáját, amellyel elősegíti a jól irányított állam
működését.”

Az ÁSZ tv. 32. § (1) bekezdése alapján: „Az Állami Számvevőszék az általa
végzett ellenőrzésekről jelentést készít. A jelentés tartalmazza a feltárt
tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket.”

A fenti jogszabályhely alapján az Állami Számvevőszék a jelentésében
kötelezettséget nem állapíthat meg az ellenőrzött szervezet részére, a
jelentés pusztán a számvevőszéki megállapításokat és javaslatokat
tartalmazza. Ugyanakkor az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint: „Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait tartalmazó
jelentését megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének. Az ellenőrzött
szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz
kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani, és azt a jelentés
kézhezvételétől számított harminc napon belül az Állami Számvevőszék
részére megküldeni.”

Ennek értelmében tehát az ellenőrzött szervezet köteles a számvevőszéki
megállapításokra, javaslatokra vonatkozóan konkrét cselekvéseket
meghatározó intézkedési tervet készíteni és azt megküldeni az ÁSZ részére.

A számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódóan Velence Város Önkormányzatának
intézkedési tervét az ÁSZ Elnöke elfogadta. Az erről szóló híradást az
alábbi elérhetőségen tekintheti meg:

[4]https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/elf...

 2. Megtörtént-e ezen kötelezettségek teljesítése? Amennyiben nem, milyen
további szankciók, lépések történtek az Állami Számvevőszék részéről?

 

Az ÁSZ tv. 2011. július 01-i hatálybalépésével megszűntek az ún.
következmények nélküli számvevőszéki ellenőrzések. Az ÁSZ tv. 33.§ (1)
bekezdése 2. mondata alapján „az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a
jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított harminc napon
belül az Állami Számvevőszék részére megküldeni.”

 

Ugyanezen szakasz (7) bekezdése alapján: „Az intézkedési tervben foglaltak
megvalósítását az Állami Számvevőszék utóellenőrzés keretében
ellenőrizheti.”

Az Állami Számvevőszék a fenti törvényi lehetőséggel élve utóellenőrzés
keretében Velence Város Önkormányzata tekintetében vizsgálta az
intézkedési tervben foglaltak megvalósítását. Az utóellenőrzésről szóló
18263. számú jelentést és sajtó-összefoglalót az alábbi elektronikus
elérhetőségeken tekintheti meg:

 [5]https://asz.hu/storage/files/files/jelen...

[6]https://asz.hu/storage/files/files/sajto...

Az ÁSZ tv. 33.§ (6) bekezdése alapján: „Az Állami Számvevőszék elnöke az
ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlat, illetve a vagyon
rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználásának megszüntetése érdekében -
ha jogszabály súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazását nem írja elő -
figyelemfelhívó levéllel fordulhat az ellenőrzött szerv vezetőjéhez. A
szerv vezetője a figyelemfelhívó levélben foglaltakat tizenöt napon belül
- testületi szerv a soron következő ülésén - köteles elbírálni, a
megfelelő intézkedést megtenni és erről az Állami Számvevőszék elnökét
értesíteni.”

Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez, hogy
intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, a közpénzekkel történő felelős,
elszámoltatható és átlátható gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése
érdekében.

A fenti ellenőrzést és utóellenőrzést megelőzően az Állami Számvevőszék
2012. február 25-én, 1269 számon hozta nyilvánosságra Velence Város
Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentését, majd
2014. december 08-án, 1422 számon az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási
helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62
városi önkormányzat utóellenőrzéséről szóló jelentését, amely
utóellenőrzés Velence Város Önkormányzatára is kiterjedt. Az ellenőrzésről
és az utóellenőrzésről szóló jelentést és sajtó-összefoglalót az alábbi
elektronikus elérhetőségeken tekintheti meg:

[7]https://asz.hu/storage/files/files/%c3%9...

[8]https://asz.hu/jelentesek/sajto-osszefog...

[9]https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...

[10]https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...

[11]https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...

[12]https://asz.hu/jelentesek/sajto-osszefog...

Végezetül tájékoztatom, hogy jelenleg nincs folyamatban számvevőszéki
ellenőrzés Velence Város Önkormányzatánál.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. március 29.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Pálmai Gergely osztályvezető sk.

 

Az irat iktatószáma: ETIO-0493-002/2019

Válaszlevelében kérjük a fentiekre hivatkozzon.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12472 email]
2. https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...
3. https://asz.hu/storage/files/files/sajto...
4. https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/elf...
5. https://asz.hu/storage/files/files/jelen...
6. https://asz.hu/storage/files/files/sajto...
7. https://asz.hu/storage/files/files/%c3%9...
8. https://asz.hu/jelentesek/sajto-osszefog...
9. https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...
10. https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...
11. https://asz.hu/storage/files/files/%C3%9...
12. https://asz.hu/jelentesek/sajto-osszefog...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pál Antal:
Csak a(z) Állami Számvevőszék munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei