XIII, kerület tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás kérése

Horváth József Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth József Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem válaszoljanak az alább feltett kérdésekre a XIII.kerület tulajdonában lévő ingatlanok, lakások, bérlemények tekintetében:

1. bérleti jogviszony hogyan létesíthető; milyen feltételekkel, mikortól, és ezekről honnan tájékozódhatnak a a pályázni kívánók.?

2. vannak-e olyan ingatlanok, bérlemények a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. ingatlangazdálkodásában, amik jogerős Bírósági végzéssel a bérlőt bármely okból az ingatlan kiürítésére kötelezték.?

3. a 2. kérdésben megjelölt a jogerős Bírósági végzéssel kiürítésre rendelt ingatlanok tekintetében; amennyiben a volt bérlő a jogerős Bírósági határozat ellenére sem hagyja el az ingatlan és így jogcím nélkül használja tovább azzal szemben milyen intézkedést tesznek és mikor.?

4. a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a jogerős Bírósági végzéssel kiürítésre rendelt ingatlanok tekintetében, a lakások kiürítésének foganatosításával melyik végrehajtó(ka)t bízza meg, és milyen határidővel foganatosítják a kiürítéseket, illetve milyen határidővel hajtják is végre azt a megbízott végrehajtók; amennyiben a törvényi illetve jogszabályi határidők késlekednek annak mi az oka és mikor kerül sor a bírósági végzés foganatosítására ilyen esetben.?

5. miért késlekednek a vagyon gazdálkodásukban lévő kezelt , kiürítésre rendelt, ingatlanok kiürítésének végrehajtásai.?

6. valamint tájékoztasson arról is, hogy amennyiben a felsoroltak alapján (bírósági határozat, foganatosított ingatlan kiürítés/ kilakoltatás) után, hogyan és milyen feltételek mellet és idő után pályázhatnak a kötelezett személyek a XIII.kerületben önöknél újra ugyan azon ingatlanra illetve bármely másikra; kérem pontosan leírni, kifejteni.

7. kérem,hogy egy külön egy általános példán keresztül is válaszolja meg a 2-4. pontban kérdezetteket; ez legyen például a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt ingatlan a XIII. Mór utcában, ahol például díjnem fizetés és/vagy díjtartozás és/vagy a korábbi határozott idejű bérleti szerződés lejártának okán; amit mondjuk nem tudnak meghosszabbítani azon okból mert azt a korábbi bérlő időben nem kérelmezi; ilyen esetben mi az előírt szabály önöknél; amennyiben a lejárt bérleti szerződéssel a korábbi bérlő nem üríti ki az ingatlant és jogcím nélkül azt tovább használja; ha a nevezett utcában az ingatlan kiürítésére például már Önök által kérték a Bíróságot, hogy kiürítésre kötelezzék a korábbi bérlőt és azon határozat/végzés jogerőre is emelkedett de a kötelezett fél továbbra sem hagyja el és jogcím nélkül használja tovább az ingatlant úgy melyik végrehajtó(k)tól vagy végrehajtói társaságo(k)tól kérik az ingatlan kiürítés foganatosítását; ezen esetben milyen határidőkkel ürítik ki az ingatlanokat vagy azok kiürítése milyen okok miatt késlekedik; ezen esetben a korábbi bérlője az ingatlannak mikor szerezhet újra bérleti jogviszonyt adott ingatlanhoz amire már önök a bíróságtól jogerős végzés/határozatra, végrehajtás foganatosítását kérték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 12.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Közszolgáltató

Horváth József Péter úr

részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
ingatlan bérlése, kiürítése tárgyban benyújtott közérdekű adatkérésére –
amely Társaságunkhoz áttétel útján 2017. augusztus 14. napján érkezett – a
feltett kérdések sorrendjében, az alábbi választ adom.

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és helyiségek bérbevételének általános szabályait a Budapest Főváros XIII.
Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a XIII. kerületi Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint
elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A Lakásrendelet
mindenkor hatályos szövegét az alábbi oldalon találja meg:
https://www.budapest13.hu/rendelet-kateg...,
társasházak menüpont.

 

Az egyes pályázati eljárások további speciális feltételeit tartalmazó
kiírásról az erre felhatalmazott bizottság egyedileg dönt. Az aktuális
lakáspályázatok feltételei Társaságunk honlapjának főoldalán folyamatosan
elérhetőek.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) értelmében az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanállománnyal kapcsolatos általános
jellegű információk minősülnek közérdekű adatnak. Közfeladataink ellátása
során ügyfeleink személyes adatait kizárólag pénzügyi, számviteli,
iratkezelési célból kezeli, személyes adatok kiadására nem jogosult.
Adatvédelmi okból, egyedi kiürítési ügyekről nincs jogszabályi lehetőségem
tájékoztatást adni.

 

Amennyiben a volt bérlő a jogerős bírósági határozat ellenére nem hagyja
el önként az ingatlant, a kiürítés foganatosításához karhatalom bíróság
általi elrendelését kezdeményezzük. A kilakoltatás veszélyével
érintetteket a Prevenciós Központ családgondozói keresik fel,
tájékoztatják őket az igénybe vehető támogatásokról. Önkormányzatunk
Prevenciós Központja pénzbeli támogatásokkal (így különösen
lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési támogatás, önrész átvállalása,
krízis segély), vagy szolgáltatások biztosításával több lábon álló
rendszert működtet az adósok megsegítése, a tartozás rendezése és a
kilakoltatás elkerülése érdekében. A nem együttműködő lakáshasználók
esetében a területileg illetékes végrehajtó a végrehajtási jogszabályi
keretek között, az ott szabályozott eljárásrendben és határidők szerint
intézkedik a jogerős karhatalmi végzés érvényesítéséről.

 

Lakáspályázati rendszerünk keretében, kilakoltatott lakáshasználónak nincs
lehetősége önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogára érvényesen
pályázni, a kilakoltatástól számított 10 évig.

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető

Vezérigazgatóság
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Kapják:

1./ Címzett ([1][FOI #9623 email])

2./ Jogi és Koordinációs Osztály

----- Továbbított üzenet -----
Feladó: "Horváth József Péter" <[FOI #9623 email]>
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Elküldött üzenetek: Szombat, 2017. Augusztus 12. 12:26:15
Tárgy: Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - XIII, kerület tulajdonában lévő ingatlanokkal
kapcsolatos tájékoztatás kérése

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem válaszoljanak az alább feltett kérdésekre a XIII.kerület
tulajdonában lévő ingatlanok, lakások, bérlemények tekintetében:

1. bérleti jogviszony hogyan létesíthető; milyen feltételekkel, mikortól,
és ezekről honnan tájékozódhatnak a a pályázni kívánók.?

2. vannak-e olyan ingatlanok, bérlemények a  XIII. Kerületi Közszolgáltató
Zrt. ingatlangazdálkodásában, amik jogerős Bírósági végzéssel a bérlőt
bármely okból az ingatlan kiürítésére kötelezték.?

3. a 2. kérdésben megjelölt a jogerős Bírósági végzéssel kiürítésre
rendelt ingatlanok tekintetében; amennyiben a volt bérlő a jogerős
Bírósági határozat ellenére sem hagyja el az ingatlan és így jogcím nélkül
használja tovább azzal szemben milyen intézkedést tesznek és mikor.?

4. a  XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a jogerős Bírósági végzéssel
kiürítésre rendelt ingatlanok tekintetében, a lakások kiürítésének
foganatosításával melyik végrehajtó(ka)t bízza meg, és milyen határidővel
foganatosítják a kiürítéseket, illetve milyen határidővel hajtják is végre
azt a megbízott végrehajtók; amennyiben a törvényi illetve jogszabályi
határidők késlekednek annak mi az oka és mikor kerül sor a bírósági végzés
foganatosítására ilyen esetben.?

5. miért késlekednek a vagyon gazdálkodásukban lévő kezelt , kiürítésre
rendelt, ingatlanok kiürítésének végrehajtásai.?

6. valamint tájékoztasson arról is, hogy amennyiben a felsoroltak alapján
(bírósági határozat, foganatosított ingatlan kiürítés/ kilakoltatás) után,
hogyan és milyen feltételek mellet és idő után pályázhatnak a kötelezett
személyek a XIII.kerületben önöknél újra ugyan azon ingatlanra illetve
bármely másikra; kérem pontosan leírni, kifejteni.

7. kérem,hogy egy külön egy általános példán keresztül is válaszolja meg a
2-4. pontban kérdezetteket; ez legyen például a  XIII. Kerületi
Közszolgáltató Zrt. által kezelt ingatlan a XIII. Mór utcában, ahol
például díjnem fizetés és/vagy díjtartozás és/vagy a korábbi határozott
idejű bérleti szerződés lejártának okán; amit mondjuk nem tudnak
meghosszabbítani azon okból mert azt a korábbi bérlő időben nem kérelmezi;
ilyen esetben mi az előírt szabály önöknél; amennyiben a lejárt bérleti
szerződéssel a korábbi bérlő nem üríti ki az ingatlant és jogcím nélkül
azt tovább használja; ha a nevezett utcában az ingatlan kiürítésére
például már Önök által kérték a Bíróságot, hogy kiürítésre kötelezzék a
korábbi bérlőt és azon határozat/végzés jogerőre is emelkedett de a
 kötelezett fél továbbra sem hagyja el és jogcím nélkül használja tovább
az ingatlant úgy melyik végrehajtó(k)tól vagy végrehajtói társaságo(k)tól
kérik az ingatlan kiürítés foganatosítását; ezen esetben milyen
határidőkkel ürítik ki az ingatlanokat vagy azok kiürítése milyen okok
miatt késlekedik; ezen esetben a korábbi bérlője az ingatlannak mikor
szerezhet újra bérleti jogviszonyt adott ingatlanhoz amire már önök a
bíróságtól jogerős végzés/határozatra, végrehajtás foganatosítását kérték.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 12.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9623 email]

Ha a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [4]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9623 email]
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
4. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth József Péter:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei