Young and Partners Kft-vel kötött keretszerződés alapján történt kifizetések

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Young and Partners Kft-vel 2016. november 2-án megkötött keretszerződés alapján elvégzett megbízásokkal kapcsolatosan a kifizetések tételes listáját, illetve az egyes kifizetéseket megalapozó teljesítési igazolásokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: HungaroControl Communication
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.


Attachment Young and Partners teljesig 20170329.pdf
301K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

 

Küldöm az Internal Audit és Compliance Osztályunk válaszát.

 

Hivatkozással a 2017. március 21-én megküldött elektronikus levelében
előterjesztett adatkérésére, az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

1.      Az Ön által megnevezett szerződés teljesítésével kapcsolatban 
2017. március 30-ig,  a mellékelten csatolt teljesítésigazolások alapján,
a teljesítésigazolásokon szereplő összegek kerültek kifizetésre, azzal,
hogy a HC-2016-6877 iktató számú dokumentumon  feltüntetett összegből
mintegy 1.845.310,- HUF kifizetése még nem történt meg.

 

2.      Tájékoztatjuk, hogy a közérdekből nem nyilvános személyes adatok
védelme miatt a teljesítésigazolásokat anonimizáltuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat, valamint közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló 
(illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén és – 
ha  a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért 
megállapított  költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az 
Infotv. 31. § (5) bekezdése szerinti illetékes bíróságnál  keresettel 
élhet. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő 
eredménytelen  elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére 
vonatkozó határidő  lejártától számított harminc napon belül kell 
megindítani. Ha az igény  elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat 
készítéséért megállapított  költségtérítés összege miatt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság  Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a 
bejelentés érdemi vizsgálatának  elutasításáról, a vizsgálat 
megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az  adatkezelő jogsérelem 
orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye  megszüntetésére történő 
felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc 
napon belül lehet megindítani.

 

Üdvözlettel,

Külkapcsolati és Kommunikációs Osztály

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei