Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koós Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zirc, Kossuth utca 44. számú ingatlan előtti közterület-használat

Koós Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Zirc Város Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Koós Gábor to read a recent response and update the status.

Feladó: Koós Gábor

Delivered

Tisztelt Zirc Város Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2018. június 29-én közérdekű adatigénylést nyújtottam be Közterületi tárolás, zöldfelület-használat, reklám tárgyban, amelyre önök 2018. július 12-i levelükben válaszoltak (VP01-V/219-2/2018).

A válaszlevelükben több pontban folyamatban lévő intézkedésekre hivatkoztak. Ezeknek az intézkedéseknek az eredményétől kérek tájékoztatást a válaszlevelükben írt sorrendben alábbiak szerint:

1. Az önök válasza: "A 2018. évre vonatkozóan még nem adtunk ki közterület-használati engedélyt..."
Kérdés: Adtak-e ki a válaszuk megküldése után 2018. évre vonatkozóan közterület-használati engedélyt a szóban forgó területre, milyen dátummal, melyik időszakra, mekkora területre, és a vonatkozó rendelet mely pontja (tarifája) alapján?
Kérdés: Adtak-e ki 2019. évre vonatkozóan közterület-használati engedélyt a szóban forgó területre, milyen dátummal, melyik időszakra, mekkora területre, és a vonatkozó rendelet mely pontja (tarifája) alapján?

Az önök válasza: "... a terület rendezésére az intézkedések megtétele folyamatban van"
Kérdés: Melyek voltak a konkrét, dokumentált intézkedések, milyen dátummal és tartalommal, és mi lett az intézkedések végeredménye?

3. Az önök válasza: "A hulladékokkal kapcsolatban az intézkedések megtétele folyamatban van."
Kérdés: Melyek voltak a konkrét, dokumentált intézkedések, milyen dátummal és tartalommal, és mi lett az intézkedések végeredménye?

4. Az önök válasza: "Az érintett közterületen gépjármű várakozóhelyek kijelölése ... tanulmányterve ... alapján fog megtörténni."
Kérdés: Megtörtént-e a gépjármű várakozóhelyek fenti szempontok szerinti kijelölése, és hol lehet megtekinteni azok tervét vagy leírását?

5. Az önök válasza: "... a kihelyezett eszközökön lévő reklámok szabályozása ... a közterület-használati engedélyezés során fog megtörténni."
Kérdés: Megtörtént-e a szóban forgó reklámok szabályozása, milyen dokumentumban, milyen tartalommal, milyen időpontra/időtartamra vonatkozóan?

6. Az önök válasza: "Nem történt ellenőrzés, az intézkedések megtétele folyamatban van."
Kérdés: Milyen, dokumentált ellenőrzési intézkedések történtek azóta, mely időpontokban, milyen eredménnyel, és hol tekinthetők meg az ellenőrzések eredményéről készült jegyzőkönyvek?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 13.

Üdvözlettel:

Koós Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Szekeres Anita (Zirc.hu)
Zirc Város Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Koós Gábor!

Jegyző Úr utasításának megfelelően mellékelem a Zirc, Kossuth Lajos utca
44. szám előtti közterülettel kapcsolatosan történt közérdekű
adatigénylésre vonatkozó választ.

Tisztelettel:

Szekeres Anita
városüzemeltetési ügyintéző
___________________________________________
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Tel/Fax.: +36-88-593-705
+36-30-868-6626

Válaszlevél:

Tisztelt Koós Gábor!

A 2019. május 15-én iktatott - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján - közérdekű adat megismerése iránti
igény ügyében hivatalomhoz elektronikus levelet küldött, mely szerint a
Zirc, Kossuth Lajos utca 44. szám előtti közterület használatára
vonatkozóan kért tájékoztatást. A tárgyi üggyel kapcsolatosan Ön az alábbi
kérdéseket intézte hivatalomhoz:

1. Kérdés: Adtak-e ki a válaszuk megküldése után 2018. évre vonatkozóan
közterület-használati engedélyt a szóban forgó területre, milyen dátummal,
melyik időszakra, mekkora területre, és a vonatkozó rendelet mely pontja
(tarifája) alapján?

2. Kérdés: Adtak-e ki 2019. évre vonatkozóan közterület-használati
engedélyt a szóban forgó területre, milyen dátummal, melyik időszakra,
mekkora területre, és a vonatkozó rendelet mely pontja (tarifája) alapján?

3. Kérdés: Melyek voltak a konkrét, dokumentált intézkedések, milyen
dátummal és tartalommal, és mi lett az intézkedések végeredménye?

4. Kérdés: Megtörtént-e a gépjármű várakozóhelyek fenti szempontok
szerinti kijelölése, és hol lehet megtekinteni azok tervét vagy leírását?

5. Kérdés: Megtörtént-e a szóban forgó reklámok szabályozása, milyen
dokumentumban, milyen tartalommal, milyen időpontra/időtartamra
vonatkozóan?

6. Kérdés: Milyen, dokumentált ellenőrzési intézkedések történtek azóta,
mely időpontokban, milyen eredménnyel, és hol tekinthetők meg az
ellenőrzések eredményéről készült jegyzőkönyvek?

Az Ön által a fentiek szerint megfogalmazott konkrét kérdések egyedi
hatósági ügyekre vonatkoznak. Felhívom a figyelmét, hogy a fent
hivatkozott közterülettel kapcsolatos hatósági ügyek az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) egyedi közigazgatási hatósági eljárásnak minősülnek.

Tájékoztatom, hogy az Infotv. 27. § (2) bekezdés g) pontja szerint: „A
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az
adatfajták meghatározásával – törvény bírósági vagy közigazgatási hatósági
eljárásra tekintettel korlátozhatja.”

A fentiek alapján az Ön által az Infotv. szerint kikért adatok az Ákr.
hatálya alá tartoznak, ezért az Ákr. erre vonatkozó rendelkezéseit kell
figyelembe venni. Az iratbetekintési jogot az Ákr. 33. §-a szabályozza,
mely szerint az iratbetekintési jogra vonatkozó korlátozások attól függően
állnak fenn, hogy az iratbetekintést kérő milyen minőségben kívánja
megismerni az adott egyedi közigazgatási hatósági eljárás iratait.

Az, aki az adott hatósági eljárásban korábban nem vett részt, úgynevezett
harmadik személynek minősül. 

Az Ákr. 33. § (3) bekezdése értelmében: „Harmadik személy akkor tekinthet
be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja,
hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon,
bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges.”

Fentiek szerint a hatáskörömbe tartozó, egyedi közigazgatási hatósági
eljárásokra vonatkozóan kért adatokat - az Infotv. szerinti közérdekű
adatok megismerése iránt benyújtott igény alapján - nem áll módomban
kiadni. Az Ön által kért adatok az Ákr. fent hivatkozott rendelkezése
alapján, iratbetekintésre vonatkozó kérelem útján ismerhetők meg,
amennyiben a megismerés lehetőségének törvényi feltételei fennállnak.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Z i r c, 2019. május 30.

Sümegi Attila

jegyző

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Koós Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koós Gábor:
Csak a(z) Zirc Város Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei