Zirc, Köztársaság utca, gyalogos forgalom közútra terelése

Koós Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Koós Gábor

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2018. augusztus hónapban, ismeretlen napon, valószínűleg a Zirc 1917/4. helyrajzi számú ingatlanon (8420 Zirc, Köztársaság utca, a Fáy András utca 2. számú épület keleti oldalán) építési (alapozási) munkák kezdődtek a Köztársaság utcai járdával és a 82-es sz. közúttal párhuzamos oldalon. A munkagödör rézsűjével annyira megközelítették a járdát, hogy a gyalogos forgalmat ezen a szakaszon elzárták, és a gyalogosokat a 82-es út úttestére terelték.

Az út ezen szakasza (1925. hrsz.) állami tulajdon.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a megjelölt ingatlanon, illetve területen zajló építési munkákkal kapcsolatban bármilyen kérelmezőnek

1. adtak-e bármilyen engedélyt, hogy a gyalogos forgalmat a 82-es útra tereljék,
2. ha igen, mikori dátummal, milyen időtartamra, milyen feltételekkel, milyen forgalomszervezési, bejelentési, lakossági tájékoztatási kötelezettségekkel?
3. Adtak-e bármilyen más tartalmú engedélyt a munkálatokkal kapcsolatban bárkinek, és az az engedély mire vonatkozik?

Az építési munkálatok következményei a tegnapi állapot szerint megtekinthetők a Zircinfo blogon: https://zirc.blog.hu/2018/08/19/vajon_be...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Koós Gábor

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.


Attachment 4494 001.pdf
88K Download View as HTML


Tisztelt Koós Gábor!

 

Közérdekű adatigénylésére a csatolt választ küldi társaságunk.

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

[1]1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

E-mail: [2][email address]

Weboldal: [3]www.kozut.hu

Facebook: [4]www.facebook.com/MagyarKozut

Instagram: [5]MailScanner has detected definite fraud in the website at
"www.instagram.com". Do not trust this website:
https://www.instagram.com/magyarkozut

 

 

Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga üzleti titkot, illetve
személyes adatokat tartalmazhat, erre tekintettel bizalmas és jogi védelem
alatt áll. Ha nem Ön az üzenet címzettje, kérjük haladéktalanul értesítse
erről a feladót és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Tájékoztatjuk, hogy az üzenetnek és az üzenet
bármely csatolt anyagának a jogosulatlan megszerzése, harmadik személlyel
történő közlése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala üzleti titok-,
illetve a személyes adat sérelmével járhat.

This message and any attachment may include business secret or personal
information, for this purpose is confidential and legally privileged. If
you are not the intended recipient, please inform the sender by reply
transmission and delete this message and any attachment from your system.
Please note that unauthorized obtaining the message and any attachment,
forwarding to unauthorized third party, usage and disclosure may harm the
business secret or personal information.

References

Visible links
1. file:///tmp/
2. mailto:[email address]
3. http://www.kozut.hu/
4. http://www.facebook.com/MagyarKozut
5. https://www.instagram.com/magyarkozut/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Koós Gábor:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei