2017. évi Nemzeti Konzutáció adatai

toma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnöki Kabinetiroda részére

Az igénylést elutasította a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Feladó: toma

Delivered

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a

https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

a 2017. évi Nemzeti Konzultáció száraz adatait anonimizalt elektronikus formában, hogy abból magam is statisztikát tudjak készíteni, ill. tudjam ellenőrizni a késobbi eredményeket. Tehát nem százalekos kimutatást,

- rekordok formájában, lakcím rendezve (pl. irányítószám, amely még nem személyes adat) és a válaszok adataival
- majd abszolutértékes összegzést

Tekintve, hogy elektronikusan is töltötték ki, ez nem lehet gond, nem beszélve arról, hogy kevesebb adatok kérek, mint a Yandex.ru, ahova több irnformációt küldtek el egy időben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 1.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Adatigénylés (MK)
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tisztelt Szerb Tamás Úr!

2017. június 1-jén kelt levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést küldött a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Igénylésében elektronikusan kérte megküldeni a 2017. évi Nemzeti Konzultáció száraz adatait anonimizált elektronikus formában abból a célból, hogy statisztikát tudjon készíteni. Továbbá meghatározta, hogy nem százalékos kimutatást kér, hanem rekordok formájában, lakcím szerint rendezve bocsássuk rendelkezésére a válaszok adatait, továbbá kér egy abszolút értékes összegzést is.

Adatigénylése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése szerint „személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie".

A Kormány abból a célból indított konzultációt, hogy párbeszédet folytasson az állampolgárokkal, kikérje véleményüket és tájékoztatást nyújtson számukra a Kormány aktuális intézkedéseiről és eredményeiről. Az állampolgárok személyes adatait, valamint a megküldött véleményeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda az Infotv. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján az állampolgárok hozzájárulásával kezeli. Ezt az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak bejelentette.

Amennyiben az Ön rendelkezésére bocsátanánk a 2017. évi Nemzeti Konzultáció során beérkezett adatokat, megsértenénk a személyes adatok kezelésére vonatkozó legfontosabb követelményt, a célhoz kötöttség elvét.

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre küldjük meg.

Jogorvoslati tájékoztató
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Budapest, 2017. június 16.

Tisztelettel,
Miniszterelnöki Kabinetiroda

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak a(z) Miniszterelnöki Kabinetiroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei